چشم انداز


معتبرترین، مجهزترین و کامل ترین کتابخانه بیمارستانی کشور از دیدگاه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پزشکان، کارکنان و فراگیران دانشگاه

 

رسـالت


 • ایجاد بستر مناسب جهت فراهم سازی محیط آرام و جذاب آموزشی و پژوهشی
 • ارائه خدمات آموزشی در جهت ارتقاء سطح علمی مراجعین
 • نوآوری جهت رسیدن به بهترین شیوه های ارائه خدمات
 • گسترش خدمات علمی کتابخانه ای

 

اهـداف


 • کمک به ارتقای فعالیت های پژوهشی، آموزشی و فرهنگی بیمارستان از طریق تأمین نیازهای اطلاعاتی کاربران با بکارگیری شیوه های نوین کتابداری و اطلاع رسانی.
 • کمک به ارتقای دانش تخصصی کاربران کتابخانه و کارکنان بیمارستان با استفاده از تکنولوژی های پیشرفته اطلاعاتی.
 • گردآوری مجموعه ای غنی از منابع اطلاعاتی علمی –تخصصی و مرجع در زمینه های فعالیت بیمارستان و ارتقای سطح کمی و کیفی آن در جهت پاسخگویی هرچه بیشتر به نیاز مراجعان
 • نوآوری، تعامل و ارتباط مداوم با جامعه کتابداری جهت دستیابی به اطلاعات روزآمد و رسیدن به بهترین شیوه های ارائه خدمات
 • استفاده بهینه از نیروی انسانی، منابع و امکانات به منظور اشاعه ی سریع تر اطلاعات، افزایش دسترسی به آن و عرضه فعالانه خدمات.
 • شناسایی نیازهای اطلاعاتی اساتید، دانشجویان و کارکنان
 • راهنمایی و آموزش مراجعان در بازیابی و استفاده از منابع اطلاعاتی 
 • استفاده از نیرو های متخصص کتابداری در راستای انجام بهینه خدمات

 

 

 

 

 


 

 • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب