ساعت کار کتابخانه


ساعت کار کتابخانه به جز ایام  تعطیل به شرح زیر می باشد:

 

امانت و سایر خدمات کتابخانه: شنبه تا چهارشنبه: 16-8 / پنجشنبه ها: 14-8

سالن مطالعه:سالن مطالعه از اردیبهشت ماه  1400 به صورت 24 ساعته باز و قابل استفاده برای گروه های تعریف شده است .

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب