این بیمارستان طرف قرارداد با کلیه بیمه های درمانی می باشد .
پذیرش این مرکز از طریق اورژانس و درمانگاههای تخصصی انجام می شود.
تلفن نوبت دهی:73433000-021

سال بهره برداری 

1364 

شمسی

مساحت کل

59000

متر مربع

زیر بنا

52000

متر مربع

فضای پشتیبانی

4000

متر مربع

نوع مالکیت

ملکی

متعلق به دانشگاه  شهید بهشتی

درجه ارزشیابی

یک عالی

اعتباربخشی

بخشهای بستری

24

بخش

تخت ثابت (مصوب)

620 تخت

تعداد تخت فعال بستری

521 تخت

سایر تختها(اورژانس، دیالیز، اتاق عمل)

93 تخت

کل تختهای فعال بیمارستان

614 تخت

پاراکلینیک

28 بخش

کلینیک تخصصی

52

درمانگاه
       

 
 
 

 

 
redirect url error. its must be 4 part:
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب